Recogida de documentación sanitaria

Para la recogida de documentación sanitaria

1. Ha de ser el mateix usuari qui reculli la seva documentació, amb la seva targeta sanitària i DNI, originals./ Debe ser el mismo usuario quien recoja la documentación con la tarjeta sanitaria y DNI originales.

2. En els casos en què l’usuari no pugui venir per qualsevol motiu, ha d’autoritzar una altra persona per recollir la documentació./ En los casos que el usuario no pueda venir por cualquier motivo, puede autorizar a otra persona para que recoja la documentación

L’autorització ha de ser per escrit i signada. Hi ha de constar-hi el nom, els cognoms i DNI de la persona sol•licitant i de la persona autoritzada./ La autorización debe ser por escrito y firmada, haciendo constar nombre, apellidos y DNI de la persona solicitante y de la persona autorizada

Cal aportar: targeta sanitària original i DNI (original o fotocòpia) de l’usuari i DNI original de la persona autoritzada./ Tiene que aportar: tarjeta sanitaria original y DNI (original o fotocopia) del usuario y el DNI original de la persona autorizada.

3. És necessari posar la durada de l’autorització sinó només servirà per a la data indicada. /Es necesario poner la duración de la autorización sino solo servia para la fecha indicada. Podéis descargarla aquí

¿Quieres comentar algo?