Finançament d’un producte sanitari exclòs

Es tracta del finançament, amb caràcter excepcional, d’un producte sanitari no inclòs en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut (SNS), prescrit per un facultatiu de la xarxa sanitària pública. Quan es justifiqui la seva necessitat assistencial, quan estigui indicat per a la patologia de la persona malalta i no hi hagi altres alternatives finançades (*) pel Servei Català de la Salut (CatSalut), es valorarà la seva autorització mitjançant una resolució del gerent de la Regió Sanitària Barcelona (RSB).

(*) No es valorarà cap producte amb cupó precinte (finançat mitjançant recepta oficial)

Àmbit

Les persones assegurades pel CatSalut amb dret a la prestació farmacèutica, amb el nivell de cobertura que tinguin acreditat.

Estan exclosos d’aquesta prestació els col•lectius que pertanyen a entitats sense dret a finançament  de  farmàcia  per  part  del  CatSalut:  MUFACE,  MUGEJU,  ISFAS,  entre d’altres.

Documentació per a la sol•licitud

 1. Full de sol•licitud de finançament de producte farmacèutic exclòs de la prestació del Sistema Nacional de Salut.
 2. Informe clínic actualitzat. S’han d’adjuntar els informes necessaris i actualitzats, emesos pel metge del sistema sanitari públic que fa la indicació terapèutica, on es justifiqui que el producte sol•licitat és imprescindible per al tractament del pacient i on s’argumenti l’existència o no d’un altre producte farmacèutic d’acció igual o similar o una altra alternativa terapèutica en el Sistema Nacional de Salut.
 3. Fotocòpia de la Targeta sanitària individual (TSI).
 4. Fotocòpia del DNI o document identificatiu.
 5. En el cas de renovació, s’adjuntarà sempre una còpia de la resolució anterior.

Resolució

Partint de la valoració de la sol•licitud, s’autoritza o bé es denega el finançament del producte sanitari exclòs sol•licitat, sempre mitjançant una resolució del gerent de l’RSB, que es tramet des de l’RSB  al ciutadà (correu certificat amb justificant de rebuda) i amb una còpia a la seu tramitadora. Aquesta tramitarà a l’EP tramitadora de la sol•licitud una còpia de la resolució. Les resolucions aprovatòries especifiquen el termini de la seva vigència. Si la resolució és denegatòria, el ciutadà podrà formular la corresponent reclamació prèvia.

Renovacions

Transcorregut el període autoritzat es pot sol•licitar la renovació, acreditant novament el manteniment de les causes que van originar la sol•licitud, aportant informació clínica actualitzada i una còpia de la resolució a renovar. Les unitats proveïdores enviaran aquestes renovacions a la seu corresponent, que seguirà el mateix procediment que si fos una sol•licitud inicial.

Pagament

Documentació per al pagament

 1. Full original de Tramitació de pagament. Producte sanitari exclòs.
 2. Fotocòpia   de   la   resolució   del   gerent   corresponent   a   les   factures   aportades (imprescindible).
 3. Full original de dades bancàries, validat per l’entitat financera.
 4. Factures originals (dins el termini de la resolució).
 5. Fotocòpia de la Targeta sanitària individual (TSI).
 6. Full original d’Autorització de pagaments a tercers (si és el cas).
 7. Fotocòpia del DNI o document identificatiu de la persona autoritzada al cobrament

Per a més informació, contacteu amb el vostre Centre d’Atenció Primària

Models *

 1. Full de Sol•licitud de finançament de producte sanitari exclòs de la prestació del Servei Nacional de Salut.
 2. Full de Tramitació de pagament. Producte sanitari exclòs.
 3. Full de Sol•licitud de transferència bancària per al pagament de la prestació de producte sanitari exclòs.
 4. Full d’Autorització de pagament a tercers.
* Aquests models són els únics que s’acceptaran per a la tramitació dels expedients. Descarregar document adjunt

Etiquetada amb: ,

Vols dir alguna cosa?